top of page

יום הערכה בית ספרי

יום הערכה בית ספרי. תלמידים ומורים נפגשים לפגישות אישיות פנים מול פנים לקבלת משוב על מחצית ראשונה בכל מקצוע ומקצוע לבחירת התלמיד. דיאלוג ישיר ובלתי אמצעי שמוביל ללמידה.

bottom of page