top of page

תיכון 'משלב דרור' הנו מרחב ללמידה, עשייה והתפתחות אישית משותפת בו קולות שונים, אנשים שונים ודרכי למידה ועשייה שונות באים לידי ביטוי ברמת היחיד והקהילה גם יחד. 
אנו שואפים כי בוגר 'משלב דרור' יהיה אדם בעל זהות אישית ייחודית שיודעת את חוזקותיה ואתגריה ואת הדרכים לבטא ולממש זאת באופן מיטבי , אחראי, מחויב ומתוך בחירה אישית מושכלת עבורו ועבור החברה כולה. הבוגרים ידעו לפעול להשיג את מטרותיהם האישיות תוך שיתוף פעולה, חיים משותפים ותרומה לקהילה עם האחרים החיים לצדם בסבלנות ומתן מקום אמיתי לשונות בין בני האדם בכלל ובחברה הישראלית בפרט.

יסודות בית הספר

החינוך המשלב – זהות - נבקש לקיים מסגרת חינוכית בה לומדים תלמידים ומשפחות בעלי אורחות חיים ותפיסות מגוונות ביחס לזהותם על כל מרכיביה (דת, מין, כלכלה, בריאות וחולי, גאוגרפיה ועוד). בית הספר יהווה מודל לקהילה שבה חיים זה לצד זה קבוצות הזהות השונות בחברה הישראלית מתוך מחויבות ערכית להקשבה, קבלת האחר, שמירה על זהויות תוך יצירת מרקם חיים משותף. אנו שואפים כי בוגר בית הספר יהיה בעל זהות אישית מוגדרת מתוך בחירה, מודעות והכרות עם זהויות מרובות ותוך גיבוש הזהות היהודית- ישראלית.

WhatsApp Image 2021-12-30 at 16_edited.j
WhatsApp Image 2021-12-30 at 16.30_edite

שונות ובחירה  -  אנו מאמינים שכשם שפרצופיהם שונים כך גם תחומי העניין, העשייה, יכולות, צרכים ומטרות שונות אצל כל נער/ה.  הלמידה, העשייה, השיח וההתפתחות האישית יתקיימו במרחבים מגוונים אשר יתנו מענה לשונות ולבחירה האישית בין באי המרחב הבית ספרי.

קשר - לראות כל אדם 

כל נער/ה הוא עולם בפני עצמו. מטרתנו היא קיום מרחב בו  כל נער/ה ואיש צוות מביא לידי ביטוי את מכלול היכולות, החזקות, הרצונות והצרכים האישיים.  על מנת לאפשר זאת יתקיימו תהליכי הכרות, שיח ודיאלוג משמעותי ומתמשך לכל אורך שנות התיכון ע"י לווי וחניכה  בהתאם לתהליכי התפתחות אישיים של צוות, נערים ונערות גם יחד.  

WhatsApp Image 2021-12-30 at 16.34_edite

החזון שלנו

'אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ'

bottom of page